Thai Lottery - 1 Jun. 2023

The First Prize The first three digits The last three digits The last two digits
125272 681 000 971 386 09

  BAAC. Lottery - 20 Sep. 2022

The First Prize's last three digits The last two digits
893 71

  GSB Lottery - 8 Jun. 2023

สามตัวบน สองตัวล่าง
xxx xx

Thai Stock Lottery - 8 Jun. 2023

# หุ้น สามตัวบน สองตัวล่าง
  Thai Morning Stock xxx xx
  Thai Noon Stock xxx xx
  Afternoon Thai Stock xxx xx
  Thai Evening Stock xxx xx

Vietnam/Hanoi Lottery - 8 Jun. 2023

# หุ้น สามตัวบน สองตัวล่าง
  Vietnam/Hanoi Lottery xxx xx
  Hanoi Lottery (4D) xxx xx
  Hanoi Lottery (5G) xxx xx
  Special Hanoi Stock xxx xx
  Noon Hanoi xxx xx
  Hanoi VIP xxx xx

Laos Lottery - 8 Jun. 2023

# หุ้น สามตัวบน สองตัวล่าง
  Lao Lottery xxx xx
  Lao Union Lottery xxx xx
  Lao Star Lottery xxx xx
  Lao VIP Lottery xxx xx

Foreign Stock Lottery - 8 Jun. 2023

# หุ้น สามตัวบน สองตัวล่าง
  Korean Stock xxx xx
  Nikei Morning Stock xxx xx
  Nikei Afternoon Stock xxx xx
  Hua Seng Morning Stock xxx xx
  Hua Seng Afternoon Stock xxx xx
  China Morning Stock xxx xx
  China Afternoon Stock xxx xx
  Taiwan Stock xxx xx
  English Stock xxx xx
  German Stock xxx xx
  Singapore Stock xxx xx
  Dow Johns Stock xxx xx
  Malaysia Lottery xxx xx
  Egypt Stock xxx xx
  Russia Stock xxx xx
  India Stock xxx xx

Yeekee - 8 Jun. 2023

Yeekee 88 rounds three digits two digits
Yeekee Round 1 303 04
Yeekee Round 2 607 59
Yeekee Round 3 192 38
Yeekee Round 4 056 02
Yeekee Round 5 637 43
Yeekee Round 6 949 50
Yeekee Round 7 365 90
Yeekee Round 8 142 77
Yeekee Round 9 186 85
Yeekee Round 10 408 74
Yeekee Round 11 388 47
Yeekee Round 12 141 55
Yeekee Round 13 576 80
Yeekee Round 14 007 24
Yeekee Round 15 789 94
Yeekee Round 16 045 82
Yeekee Round 17 150 79
Yeekee Round 18 297 30
Yeekee Round 19 415 34
Yeekee Round 20 529 95
Yeekee Round 21 818 85
Yeekee Round 22 647 06
Yeekee Round 23 716 56
Yeekee Round 24 386 33
Yeekee Round 25 992 10
Yeekee Round 26 866 46
Yeekee Round 27 576 28
Yeekee Round 28 152 41
Yeekee Round 29 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 30 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 31 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 32 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 33 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 34 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 35 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 36 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 37 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 38 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 39 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 40 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 41 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 42 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 43 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 44 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 45 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 46 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 47 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 48 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 49 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 50 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 51 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 52 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 53 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 54 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 55 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 56 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 57 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 58 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 59 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 60 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 61 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 62 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 63 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 64 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 65 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 66 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 67 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 68 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 69 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 70 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 71 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 72 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 73 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 74 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 75 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 76 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 77 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 78 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 79 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 80 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 81 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 82 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 83 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 84 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 85 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 86 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 87 Waiting Result Waiting Result
Yeekee Round 88 Waiting Result Waiting Result